Keri now provides support for a number of Assa Abloy brands of wireless locks featuring Aperio technology and both wireless and wired IP Locks.

Thứ tư, 17 Tháng 12 2014 06:11

Keri hiện nay cung cấp và hỗ trợ cho một số chủng loại khoá cửa của thương hiệu Assa Abloy không dây với công nghệ Aperio và cả khoá cửa IP không dây và có dây.

Last modified on Thứ tư, 17 Tháng 12 2014 06:38