THÀNH VIÊN CÁC HIỆP HỘI TẠI VIỆT NAM

Thành viên Phòng Thương Mại & Công Nghiệp Việt Nam - VCCI

Thành viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trẻ TP. HCM - YBA

 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế,

YBA

Thành viên Hiệp Hội Doanh Nghiệp Trẻ TP. HCM - YBA

Ngày 30/07/2003 đánh dấu một sự kiện trọng đại của Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 2900/QĐ-UB về việc công nhận thành lập Hội các nhà doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh. Nội dung công văn xác định rõ tại Điều 1: “ Hội doanh nghiệp trẻ Tp. Hồ Chí Minh là thành viên của Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh và chịu sự quản lý của Nhà nước của Sở Công nghiệp thành phố ”;