INTEL VIETNAM

Saigon Hi-Tech Park, District 9, Ho Chi Minh City.
(Perform with M + W VIETNAM)

- Cung cấp và lắp đặt máy chiếu và Hệ thống Âm thanh